Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Keren Hayesod - 80 år

Behövs mer än någonsin

Av Avi Pazner

Under åttio år har Keren Hayesod stått i frontlinjen när det gällt att hjälpa landet Israel och det judiska folket. Keren Hayesod verkar i 50 länder bland judar och icke-judiska vänner till Israel. Med tanke på nutidens historia och det aktuella läget i världen behövs dess vitala insatser under en överskådlig framtid. Vem annars kommer att rädda andra diasporajudar ur fara från riskabla platser som exempelvis Tjetjenien eller Quara i Etiopien, där staten Israel inte får gå in? Vem annars kan finansiera utvandringen från Ryssland och dess randstater? Vem utbildar diasporans lärare och vem bidrar till att bibehålla Israels centrala plats i judiskt liv? Detta frågar ambassadör Avi Pazner som är världsordförande i Keren Hayesod - United Israel Appeal i Jerusalem.

Förenade I sraelinsamlingen - Keren Hayesod (Grundfonden) som bildades i London 1920, firar sitt 80-års jubileum i år. Männen bakom fonden återfinns på listan med sionismens grundare, med undantag av den 1904 avlidne Theodor Herzl: Chaim Weizmann, Ze'ev Jabotinsky, Menahem Ussishkin, Nahum Sokolov, Justice Louis Brandeis, David Yellin, professor Otto Warburg, m.fl.
Keren Hayesod, som idag verkar i närmare 60 länder, har aktivt bidragit till att förverkliga den sionistiska tanken som hade till mål att skapa ett eget oberoende land Israel dit judar kunde flytta och leva i fred. Invandring, uppodling av mark, byggande av samhälleliga institutioner och utveckling av människorna hörde till dessa mål, som krävde kapital och frivilliga insatser.

Åttio år senare, medan staten Israel går in i sitt 53:de år av självständighet, kan det tyckas att jobbet är klart. Israel är ett livaktigt och utvecklat samhälle. Trots alla sina problem fortsätter Israel att tjäna som en katalysator för judiskt liv runtom i världen. Det har blivit en internationellt erkänd ledare inom högteknologi och dess jordbruksspecialister är eftersökta. Vilka behov finns då fortfarande idag för dessa "nationella sionistiska institutioner" av vilka Keren Hayesod är en av de mest prominenta? (De övriga är Jewish Agency med World Zionist Organization WZO, Keren Kajemet L'Israel (Jewish National Fund) samt WIZO. Översättarens anmärkning)

Faktum är att den sionistiska rörelsen idag måste omdefiniera sina mål och de medel som erfordras för att nå dessa. Nya generationer judar växer fram som har ett annat förhållande till Israel än sina föräldrar. Den äldre generationen, som upplevt att vara jude utan eget land, försvinner. De yngre som tar dess plats lever i en helt annan verklighet: Israel finns där och är en del av världsbilden.

Under årtionden var det bidragsgivandet som skapade en relation mellan Israel och judarna i världen - och så borde det fortsätta. Den judiska solidariteten genom tiderna bygger på Bibelns "tiondelen". Det är ingen slump att en av huvudprinciperna i judiskt liv är maximen i Talmud "Alla judar är ansvariga för varandra". De emotionella band som skapas av själva givandets handling står ovan allt annat. Donationen, stor eller liten, utgör den viktigaste och är ofta den enda identifikationen mellan givaren och Israel. Den har blivit ett hedersmärke som kan bäras med stolthet och självförtroende.

Vi i Israel klagar ofta, och rätteligen så, över frånvaron av kontakt mellan israelisk ungdom och deras judiska jämnåriga utomlands. Detta har växt till ett alarmerande problem. Apati och ointresse kännetecknar den attityd som "sabras" (infödda israeler) visar gentemot diasporajudar.

Det fortlöpande kontaktarbetet som utförs av organisationer som Keren Hayesod angriper dessa oroande problem. Om där finns ett löpande utbyte av information, och när vitalt konstruktivt arbete utförs inom hundratals sociala, pedagogiska och kulturella projekt så vinner tankarna att "Vi är ett" och att vi fortfarande delar ett gemensamt öde anklang hos många yngre.

Naturligtvis behöver donatorer till en högskola i Galiléen eller ett hem för äldre i Beersheva inte någon lektion om behovet och relevansen av sådana insatser. De är redan aktivt involverade i Israel och delar den tillfredställelse som skapas av att ha uträttat något väsentligt för andra människor. Förhoppningsvis smittar denna av sig till deras barn och vänner.

Om de negativa krafterna vinner, och de är högljudda både i diasporan och inom Israel, vem skall då finansiera och genom Jewish Agency organisera alija till Israel? Vem kommer att bära upp de hundratals Keren Hayesod-projekten över hela landet för vilka det trots Israels relativa välstånd inte finns andra pengar att få? Vem kommer att rädda andra diasporajudar ur fara från riskabla platser som Tjetjenien eller Quara i Etiopien, där staten Israel inte får gå in? Vem utbildar diasporans lärare och vem bidrar till att bibehålla Israels centrala plats i judiskt liv?

Under åttio år har Keren Hayesod stått i frontlinjen när det gällt att hjälpa Israel och det judiska folket. Med tanke på nutidens historia och det aktuella läget i världen behövs dess vitala insatser under en överskådlig framtid.

Översättning och bearbetning: Franz T. Cohn

Keren Hayesod Nytt
NINA EINHORN HEDRAD
Nina Einhorn, Förenade Israelinsamlingens ordförande 1994-1999, hedrades av Keren Hayesod i Jerusalem med Yakir-priset för sina insatser. Med klokhet och fast hand ledde Nina styrelsens arbete och lade grunden för nya framgångar. Hon, tillsammans med sin framlidne make Jerzy, gav insamlingen ett ansikte utåt, när de talade inför stora församlingar av judiska och icke-judiska vänner till Israel. Såhär uttrycker Nina Einhorn sina tankar i jubileumsskriften:
"In recognition of the Keren Hayesod Yakir Award being presented to me in Jerusalem during Keren Hayesod's 80th anniversary year, I do not think there have been more important Jewish life-saving activities than those provided by Keren Hayesod. My husband and I were rescued through such activities and I have never forgotten that it was due to Keren Hayesod."

SVERIGE
I samband med årsmötet högtidlighölls Menorahs 30-års jubileum med återblickar av Roland Loefler och Eva Jackert som tidigare varit chefredaktörer samt Birgit Blideman som sedan begynnelsen varit och fortfarande är tidskriftens redaktionssekreterare. Franz T. Cohn, nuvarande chefredaktör, tackade alla medarbetare för deras engagerade insatser genom åren och delade ut en liten förgylld Menorah som ett symboliskt hedersbevis.

UNGERN
En Keren Hayesod-kommitté har på nytt bildats i Ungern, där det återigen lever ca. 90 000 judar. Den första kommittén kom till redan 1922. Ordföranden heter Gustav Zoltai. Med anledning av denna händelse avhölls i juni Keren Hayesods världskonferens i Budapest, där Ungerns statspresident dr. Árpàd Göncz och utrikesministern János Martonyi talade.

ISRAEL
Israeler donerar stort
Spirit of Israel heter Keren Hayesods insamlingsorganisation i Israel som sedan 1996 arbetar för Jewish Agency. De pengar som doneras av israeliska privatpersoner och företag går till sociala institutioner och ändamål inom landet. 1999 hade man 58 000 givare och samlade in motsvarande 55 miljoner kronor. Givandet inom landet har ökat explosionsartat med stigande välstånd. Samtidigt räcker inte statens budget till för att täcka alla eftersatta sociala behov.

NYTT SVENSKT PROJEKT I ISRAEL

BARNBY RUSTAS UPP - STORT ARV GER GRUNDPLÅTEN
Marja Entrich, bejublad poet och känd för sina "gröna" skönhetsmedel, testamenterade det mesta av sin kvarlåtenskap, ca nio miljoner kronor, till Förenade Israelinsamlingen. I hennes anda kommer pengarna att investeras i ett mycket behjärtansvärt projekt i Israel, barnbyn Neve Michael. Dess behov är stora och därför har styrelsen i Förenade Israelinsamlingen - Keren Hayesod beslutat att adoptera denna barnby, som har en oerhört viktig funktion att fylla. Vi återkommer i följande nummer av Menorah med reportage från Neve Michael. Arvet efter Marja Entrich skall användas för att bygga till skolhuset och renovera dess befintliga lokaler. Det blir "Marja Entrich-skolan".

Här är några fakta om Neve Michael
Neve Michael Children's Home är en barnby som har en viktig mission att fylla. Denna kan enklast beskrivas med två kända ord: "Rädda Barnen". Där tar man hand om barn som ingen annanstans har att ta vägen. I Neve Michael får de ett familjehem där de kan växa upp i harmoni, borta från sina trasiga eller upplösta familjer. Sådana familjer finns i alla samhällen, så tyvärr även i Israel.

Byn ligger i Pardess Hanna som är en liten stad mellan Tel Aviv och Haifa. Den kan ta emot 250 barn i åldrarna 4 till 18 år. Sextio procent av barnen är invandrade från forna Sovjetunionen och Etiopien.
Barnen lever i grupper om 12 med en huspappa och -mamma för varje grupp. Värnpliktiga flickor hjälper till med barnen och alla andra göromål. Den vuxna personalen är anställd av barnbyn och lever där även med sina egna barn. Barnen kommer från hela landet och placeras i Neve Michael av de sociala myndigheterna när det saknas släktingar där de kan bo. Man tar även emot dagbarn från trakten.
Till anläggningen hör en grundskola med sex klasser och tre hjälpklasser, samt en förskola för de yngsta.

Även om barnen kommer från problemfamiljer, är de själva inga problembarn, annat än att psykiskt stöd kan behövas på grund av deras tidigare familjeupplevelser.

Finansiering och behov Neve Michael var ursprungligen en ungdomsalijah-anläggning som drevs av Jewish Agency. I samband med avvecklingen av Jewish Agencys engagemang övertogs driftansvaret av staten genom social-, skol- och hälsovårdministerierna som tillsammans med Joint Distribution Committee finansierar barnens uppehälle och skolgång.
De offentliga anslagen till driften räcker varken till nyinvesteringar, underhållsarbeten eller till barnens ytterligare behov exempelvis i form av musik- och dataundervisning, handarbete, skolkök, hobby och idrott, glasögon, utflykter mm.
Anläggningen är starkt nedsliten.
Exempel: Ingenting har gjorts på skolbyggnaden sedan den uppfördes på 50-talet. Undantaget är ett nytt kriscenter skänkt av en stor donator från Australien och en från England. Detta kriscenter kan när som helst på dygnet ta emot utsatta barn som blivit hemlösa och omedelbart måste tas om hand i samband med familjetragedier eller dödsfall. De sänds till byn av socialtjänsten från hela landet.
FTC

ÖNSKELISTA FÖR ÖRONMÄRKTA DONATIONER TILL NEVE MICHAEL

Datorrum
Musikrum
Bibliotek
Luftkonditionering i stugorna
Nya madrasser
Pengar till olika fritidsaktiviteter
Glasögon
Idrottsredskap mm.
Om något av detta intresserar dig för en större eller mindre donation, v.g. ta kontakt med Ulf Cahn, Förenade Israelinsamlingen, tel.08-667 6770

marjaentrich

Vem var Marja Entrich?
Hon föddes 1905 i Libau nära Riga. Den legendariske journalisten Mikael Katz var hennes lillebror. Med sin kosmetologiska klinik i Stockholm och en serie naturpreparat som fortfarande säljs under hennes namn blev hon en föregångare inom skönhetsvården. Men hennes verkliga intresse låg inte åt det kommersiella hållet. Hon ägde en poetisk ådra och skrev dikter som hon sedan iscensatte till musik. Hennes dyrkade krets av vänner och medarbetare bestod främst av skådespelare, kompositörer och sångare. Ännu vid 90 år framträdde hon på scen med egna visor. Hennes judiskhet tog sig, enligt vad en nära vän berättar, icke uttryck i några synagogbesök. Istället visade hon den genom direkta engagemang: personligt stöd till Sverige nyanlända överlevande 1945, ett livligt intresse för Israel, manifesterat bl.a. genom skogsplanteringar, och nu efter sitt frånfälle genom det stora arvet som blir till gagn för invandrarbarn från svåra hemförhållanden. Hon hade inte lyckan att få egna barn med sin man, Werner Entrich.
TACK, Marja, för allt det Du har betytt för Dina medmänniskor! Barnen i Neve Michael kommer att tacksamt hylla Ditt minne.Textlänkar
Till nästa artikel (i detta nummer)
Till föregående artikel (i detta nummer)
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.