Textlänkar finns längst nere på denna sida

Läsvärt ur kvartaltidskriften Menorah från och om Israel

Litteratur

1-98 sid.34

Fem nya böcker samt aktuella skrifter och nya länkar

Historien om Jerusalem – en stad, tre religioner
av Karen Armstrong, Bokförlaget Forum, 1997, 480 s, ISBN 91-3-10993-6 Originalets titel: Jerusalem. One City, Three Faiths

För några år sedan kom brittiska Karen Armstrong ut med A History of God (på svenska Historien Om Gud, Bokförlaget Forum). Armstrong (född 1944) numera författare och journalist var under flera år romersk-katolsk nunna innan hon lämnade klosterlivet för universitetsstudier i Oxford.
I Historien Om Gud är den centrala tesen att Judendom, Kristendom och Islam överlevt, inte därför att allt som står i religiösa urkunder stämmer med fakta , utan därför att flexibla trosbekännare anpassat innehållet så att det kunnat fungera som relevant rättesnöre genom historiens skiftningar. Religion innehåller fakta, myter och känslor och de senare är ofta minst lika viktiga för människor och därmed religioners fortbestånd.
Liknande ansats präglar boken om Jerusalem. Armstrong går igenom hur Jerusalem genom samspel av myt och fakta blivit helig stad för tre religioner. Heligheten gör, enligt Armstrong, stadens framtid så laddad. Eftersom mycket känslor står på spel är det svårt att föra "rationell diskussion" om rätt och fel eller hur man skall uppnå "godtagbara lösningar".
Boken kan indelas i två överbyggnader: Å ena sidan en akademiskt hållen skildring av Jerusalems historia. Här erbjuds läsaren en läsvärd - ibland för detaljerad - kronologisk beskrivning av utvecklingen från antiken fram till våra dagar. Författaren visar hur Jerusalem blivit central för judar och viktig, men inte lika central för kristna och muslimer, samt hur religiöst tänkande samspelat med politik och byggnation. Såväl den som intresserar sig för historia och religion som den som skall vandra som turist kan lära en hel del.
Å andra sidan en politisk pamflett. Det säger sig självt att den som skriver om Jerusalems historia förr eller senare tvingas ta i brännbar politik. Här lyckas Armstrong inte. Inte så att hon brister i objektivitet. Visst finns en slagsida mot Israel men det är inte det viktiga. Min invändning är tvåfaldig. För det första ytligheten. Exempel: I en passage skriver hon: "Efter det tragiska och omskakande mordet på Rabin fick många israeler upp ögonen för att deras samhälle var djupt splittrat – ett förhållande som de dittills hade försökt blunda för." Detta är trams. Det israeliska samhällets splittringar är inget nytt för någon. Slappheten drabbar inte ensidigt Israel. Armstrong kan vara skoningslös mot kristet och muslimskt. Men eftersom analysen är slö blir den oanvändbar. Armstrong har egentligen ingen åsikt om hur en "för alla acceptabel" lösning kan se ut. Det är i och för sig inget fel om sådan tveksamhet bygger på underbyggda resonemang. Så är icke fallet. Armstrong nöjer sig med att konstatera att här finns olika uppfattningar. Israeler talar om landets odelbara huvudstad medan andra förespråkar internationell överhöghet. Min andra invändning är just den att Armstrong tycks tro att bara hon i bi- eller huvudsatser återger alla möjliga åsikter så dokumenterar hon objektivitet och därmed gedigna uppfattningar. Det påminner om när konventionella svenska TV-program skall belysa inrikespolitik och programledare tror att det viktiga är att alla får komma till tals oavsett om analysen blir bra eller ej.
Ej heller går det, enligt min mening, att påstå att eftersom det när det gäller Jerusalem finns så mycket känslor så går det inte att dra slutsatser om rätt eller fel. Det gör det visst. Åtminstone i många viktiga fall. Så t.ex. är det obestridligt att Jerusalem aldrig varit någon arabisk huvudstad eller att det är först efter 1967 som religionsfrihet blivit möjlig. Vissa må med grumliga resonemang inte hålla med men bara för att det finns många åsikter skall inte varje tillmätas värde. Och även där det finns mycket känslor kan man t.ex. med folkrättens hjälp föra förnuftiga samtal. Visst kan det som Armstrong gör finnas skäl att reflektera över myters betydelse i konstruktioner av historia men att därifrån hoppa till slutsatsen att så fort myter finns går det inte att skilja rätt från fel eller ont från gott är att förvandla seriös diskussion till snömos. Peter Stein

Israel, de svenska mediernas slagpåse
Stefan Dominique: Israel i svenska media. E&D Publications, Malmö1998, 283 sidor, ISBN 91-88230-02-3. Pris kr 160 inkl. porto. Boken säljs av tidskriften "Brännpunkt Israel". Tel & fax: 040-91 33 23.

Stefan Dominiques bok är ungefär som en avhandling. Syftet, som nås på ett utmärkt sätt, anges i förordet: "att beskriva hur den svenska pressen, radion och televisionen har beskrivit Israel och Israels roll i konflikten mellan israeler och araber under perioden 1988-1997". Författaren rör sig vant inom både mediavärld och historia. Grundforskningen är föredömlig, liksom upplägget. Läsaren får sig felaktigheterna, de insinuanta påståendena och de förvrängda sanningarna serverade i form av citat ur olika media, varefter fakta följer. I och för sig behöver ingen normalbegåvad svensk fundera särskilt länge på vad boken kommer att erbjuda när den öppnas. Därtill är vi alla blott alltför medvetna om hur Israel behandlas i svenska media. Icke desto mindre kan den rekommenderas, exempelvis för folk som tar sig före att uttala sig i ämnet. Men också för redaktionschefer och deras rapporterare om Israel och förhållanden och händelser i Mellanöstern. För boken visar indirekt hur journalistik egentligen skall bedrivas, vilket kan vara bra att veta när man sätter sig för att skriva en artikel. Vem vet? Med bokens hjälp kan kanske en del av de ofta hårresande felaktigheterna och förfalskningarna som dessa citat innehåller minska något framöver. Till båtnad för berörda journalister, som ännu har långt kvar innan de lärt sig att utöva sitt yrke på ett godtagbart sätt och debattörer som vill räkna sig till de seriösa.
Robert Neufeld

Om sionismen
Anders Carlberg: Sionismen - fullbordan och förnyelse Hillelförlaget, 180 sidor. Tel.08-662 1078. ISBN 91-85164-437.

När staten Israel firar sitt 50-års jubileum och sionismen firat sitt 100-års jubileum vill Anders Carlberg med sin bok peka på att många frågor, som dryftats inom den sionistiska rörelsen under de gångna åren, fortfarande är aktuella. I förordet framhålls att boken vill erbjuda ett diskussionsunderlag för alla med intresse för judendomen, judarnas historia och för Israel. Carlberg tecknar en bild av den sionistiska idéns framväxt, av Theodor Herzl och hans visioner liksom av den första sionistkongressen och den sionistiska rörelsen.
"Sent uppvaknande; sionismen i Sverige" heter betecknande nog kapitlet om förhållandena i Sverige, där Marcus Ehrenpreis roll ges en fyllig bild.
Denna bok kan rekommenderas till alla dem som vill ha en utförlig översikt över sionismens utveckling under de gångna åren för att bättre kunna förstå denna liksom vikten av den judiska kulturen för den judiska statens överlevnad. Birgit Blideman.

Humor övervinner den bistra verkligheten
Lennart Kerbel: Judisk Humor. Andra utökade upplagan Megilla-Förlaget ISBN 91-97354-0-0

Den judiska vitsen har en speciell charm som nog kommer bäst fram på jiddisch. Men även i svensk tappning kan man njuta av den underfundiga humor som speciellt präglade östjudarna, som ofta med humorns hjälp drömde sig bort från den bistra verkligheten.

Två böcker om överlevande
Mala Maroko Freund: Deras namn kan ännu viskas. Vittnesmål från gettot i Lodz Megilla-Förlaget 70 sidor ISBN 91-973154-1-9. 70 kr

Peter David: Annas hemlighet Megilla-Förlaget 248 sidor ISBN 91-973154-2-7

Bägge dessa böcker handlar om överlevande - Mala Freund överlevde gettot i Lodz och olika koncentrationsläger under kriget och kom till Sverige 1945 medan Peter David är son till överlevande judiska föräldrar. Mala vittnar sakligt, i intervjuform, om judarna och deras liv i Polen och hur hela deras livssituation drastiskt förändrades genom tyskarnas illdåd. Det är viktigt för vår unga generation att känna till hur allt verkligen gick till, att allt detta hemska verkligen hänt!

Peter David har använt romanens form för att skildra hur judiska Hania kommer till Sverige efter krigsslutet. Hennes enda önskan är att glömma allt som drabbat henne och bli en vanlig svensk Anna. Hon gifter sig med en svensk och försöker under 30 år som hustru till denne handelsman i en liten norrlandsby dölja sin bakgrund. Den finns dock och historien utvecklas till en psykologisk thriller. Man har svårt att lämna boken från sig innan man vet hur det gått för Anna och hennes familj. Birgit Blideman
Dessa tre böcker kan beställas av Megilla-Förlaget, tel. 08-373149.

Aktuella skrifter

Rätar ut frågetecknen kring FNs resolutioner
Svensk Israel-Information har kommit ut med ett nytt faktahäfte med titeln "Folkrätt och den arab-israeliska konflikten". Vad säger folkrätten? Vad är myt och vad är sanning bakom alla de FN-resolutioner som används som tillhygge mot Israel. Med denna komprimerade och sakkunnigt skrivna 16-sidiga översikt i handen kan en intresserad iakttagare bättre skilja mellan fakta och politisk retorik. Svensk Israel-Information, Box 5053, 10242 Stockholm. Tel. 08-6615098. Fax 08-6672062. E-mail: boccara@swipnet.se. Vid beställning sänd 10 kr i frimärken per exemplar för portot. Svensk Israel-Informations egen hemsida har adressen: http://www.torget.se/users/i/Israel/

Kurs för lärare om Förintelsen och antisemitism
Yad Vashem anordnar två treveckors kurser om Förintelsen och antisemitism; en sommarkurs från den 29 juni, och en vinterkurs från den 28 december 1998. Kurserna är avsedda för lärare. Anmälan för sommarkursen senast 15 april. Kursbroschyren med anmälningsformulär kan rekvireras från International School for Holocaust Studies, Yad Vashem, P.O.B. 3477, Jerusalem 91034, Israel. Fax +973-2-643 3511. E-mail: edu@yad-vashem.org.il

En skriftserie om stulna judiska tillgångar har getts ut av The Institute of the World Jewish Congress. Följande "Policy Studies" har nått Menorahs redaktion:
No. 8: The Fate of Stolen Jewish Properties. The cases of Austria and the Netherlands.
No. 9: Unmasking National Myths. European Challenge Their History.
No.10: Movements of Nazi Gold. Uncovering the Trail.
No.11: Sweden and the Shoa. The Untold Chapters.
Adressen är WJC, P.O.B. 4293, Jerusalem 91042. Fax +972-2-5635544. E-mail: wjc@jer1.co.il
Internet Home Page: http://www.wjc.org.il

ERETZ - The Geographic Magazine from Israel
är en utomordentligt välgjord tidskrift på engelska med sagolikt vackra fotografier, för den som hemifrån vill uppleva Israels mångskiftande natur och djurliv, landets arkitektur och folk. Turisttips och en evenemangskalender är till hjälp för resenären. Prenumeration US$ 52.50 för 6 nummer per år. Eretz, 5, Ma'avar Yabok, 67440 Tel Aviv, Israel. E-mail: eretz@netvision.net.il

INTRESSANTA LÄNKAR

Israel Internet News Service heter en telegrambyrå som ger dig dels aktuella nyheter, dels nytt från affärsliv, vetenskap och medicin, data och högteknologi, turistnytt samt väderrapporter. Materialet, som för det mesta är dagsfärskt, hämtas från israeliska och arabiska källor. Det synes vara väl sammanfattat. http://www.iinsnews.com

Tidskriften Brännpunkt Israel har lagt upp en site som inledningsvis kommer att innehålla nyheter, arkiv och dokument samt behandla fredsprocessen och bevaka svenska media med avseende på deras behandling av Israel. http://www.algonet.se/~br-punkt

Svensk utrikespolitik med avseende på Israel behandlas på Svensk Israel-Informations hemsidor: http://www.torget.se/users/i/Israel

Jewish University In CyberspacE (J.U.I.C.E) Spring 1998 Course Catalog
Welcome to the Spring 1998 session of the Jewish University in CyberspacE (J.U.I.C.E.). We are offering five courses in English and one in Spanish that will run for 12 sessions starting March. Each lecture will be sent out weekly with the opportunity for discussion with the instructor and other participants. Know that as in the past, there is NO FEE for these courses.
This semester we are offering:
- Introduction to Medieval Jewish History: Jews and World Civilization
- Introduction to Classical Jewish Philosophy
- Meanings of the Holocaust
- Biblical Geography
- Pioneers of Israel - Heroic personalities from the pre-State era
- Corrientes y dilemas en el Pensamiento Sionista Contemporaneo
For more information, write to:
Jewish University in CyberspacE juice@WZO.ORG.ILTextlänkar
Till framsidan
Till arkivet© Detta material är skyddat av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.